Obchodní podmínky

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti AMYGDALA SOCIAL, s.r.o., se sídlem Soběšická 196/42, Husovice, 614 00 Brno, identifikační číslo: 01754068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 79294 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).

  2. E-shop je prodávajícím provozován na internetové adrese www.amygdalasocial.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím na webovém rozhraní obchodu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

  4. Fotografie použité u zboží jsou autorskými fotografiemi a jsou ilustrační. Barevné odstíny se mohou od skutečnosti mírně lišit v souvislosti s nastavením grafické karty a monitoru na straně kupujícího.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  6. K uzavření kupní smlouvy je nezbytné odsouhlasení těchto Obchodních podmínek kupujícím před dokončením objednávky. Tímto závazně prohlašuje, že byl s Obchodními podmínkami e-shopu seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi.

  7. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

  1. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzení je provedeno zpravidla elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, bude potvrzení objednávky provedeno osobně nebo telefonicky a prodávající je oprávněno požadovat před dodáním zboží úhradu finanční zálohy kupujícím.

  2. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

  3. Prodávající se zavazuje, že kupující obdrží pouze nové zboží a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

  4. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen v objednávce uvést pouze správné a pravdivé údaje, zejména údaje o své osobě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně těchto údajů.

 1. PRŮBĚH VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

  1. Kupující je průběžně informován o průběhu vyřizování své objednávky automatickými emaily:

   1. "objednávka přijata" - tento email obdržíte bezprostředně po odeslání objednávky. Jedná se o automatický email se sdělením, že systém přijal Vaší objednávku (= kontrola pro Vás, že jste objednávku správně odeslali) + výpis celé objednávky s podklady k platbě. Tímto krokem vzniká kupní smlouva, která je závazná pro obě strany.

   2. "připraveno k expedici" - email obdržíte po fyzickém zpracování objednávky (= zásilka je zabalena, je vytištěn prodejní doklad a balíček čeká na odeslání). Po sdělení této informace již není možné v objednávce provádět změny.

   3. "objednávka byla odeslána" - tento email obdržíte po odeslání Vaší zásilky. Součástí tohoto emailu je přiložená elektronická faktura, která je platným daňovým dokladem.

 2. STORNO OBJEDNÁVKY

  1. Ze strany kupujícího je objednávku možné do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem.

  2. Ze strany prodejce je objednávku možné zrušit v případě, že kupní cena nebude uhrazena do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (nebo pokud není ujednáno jinak) a ze strany kupujícího není žádná komunikace. Kupující obdrží nejprve elektronickou upomínku a poté informaci o stornování objednávky.

 3. ÚHRADA KUPNÍ CENY A DODACÍ PODMÍNKY

  1. Zboží je kupujícímu zasláno na dobírku nebo po předchozí platbě na bankovní účet.

  2. Způsob platby volí kupující při dokončení objednávky a lze jej na požádání dodatečně změnit.

  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4. Objednané zboží je odesláno po připsání příslušné částky na účet nebo na dobírku. Pro dodání zboží budou použity výhradně služby České pošty či služby PPL. Cena se odvíjí dle aktuálních tarifů těchto společností. Ceník dopravy je k dispozici na webovém rozhraní obchodu zde viz (ceník dopravy) .

  5. Veškeré zásilky jsou zasílány pouze doporučeně, kdy je zásilka pojištěna pro případ poničení či ztráty.

  6. Prodejce si vyhrazuje právo upravit špatně zvolené poštovné tak, aby odpovídalo parametrům zásilky. V případě, že kupující přesto zaplatí poštovné dle původní objednávky, má prodejce právo požadovat po něm doplatek. Kupující bude informován emailem nebo telefonicky.

 1. ODESÍLACÍ A DODACÍ LHŮTA

  1. Zboží bude prodávajícím odesláno zpravidla do 3 pracovních dnů pro všechny typy zásilek. U platby na účet tato lhůta započíná dnem následujícím po připsání peněz na účet.

  2. V období 1. 10. - 31. 12. a při extrémních situacích (technické problémy, nemoc atd.) může odesílací doba činit nejvýše 5 pracovních dnů.

  3. Dodací lhůta se liší dle zvoleného typu dopravy. Uvedené typy dopravy jsou jen demonstrativní a mohou se měnit v závislosti na změnách v nabídce uvedených poskytovatelů:

   1. Česká pošta

    1. RR (doporučená listovní zásilka) - zpravidla následující den po odeslání.

    2. BA a BB (doporučený balík a cenný balík) - až 6 pracovních dnů po odeslání

    3. Balík Na poštu a Balík Do ruky - následující pracovní den po odeslání

   2. PPL - následující pracovní den po odeslání.

 1.  
  1. Prodávající upozorňuje, že platba dobírkou nezaručuje přednostní odeslání zásilky.

  2. Pro nejkratší dobu doručení prodávající doporučuje zvolit platbu dobírkou + expresní zaslání (PPL, Balík Do ruky, Balík Na poštu).

 1. ZÁRUČNÍ LHŮTA

  1. Při prodeji nového spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím.

  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující, jenž je spotřebitelem dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

  2. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen sdělit písemně nebo elektronicky.

  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.

  6. Kupující obdrží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, od prodávajícího všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.

  7. Prodávající není povinen dodržet 14denní lhůtu na vrácení finanční částky v případě, že dosud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

  8. Vrácenou sumu může prodávající snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním . Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající rovněž oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Kupující je o tomto informován elektronicky nebo telefonicky.

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ

  1. Výměna již zakoupeného zboží, je možná pouze po předchozí domluvě, pokud není předmětem bodu 7.

  2. Zboží musí být neporušené a v původním obalu.

  3. Náklady spojené s výměnou zboží hradí výhradně kupující.

 1. REKLAMACE ZBOŽÍ

  1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své organizační složce (prodejně, provozovně, ap.), v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  2. Prodávající může kupujícímu při výskytu vady zboží nabídnout slevu na toto zboží. Toto je možné pouze po vzájemné dohodě.

  3. Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

  4. Mimo osobní provedení reklamace, se současným doručením vadného zboží přímo v prodejně či provozovně prodávajícího, je kupující oprávněn vadné zboží, určené k reklamaci zaslat doporučeně na adresu provozovny, uvedenou v článku 1. O tomto bez zbytečného odkladu podrobně informuje prodávajícího emailem.

  5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  6. O průběhu reklamace bude kupující informován emailem či telefonicky.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem plnění předmětu smlouvy.

  2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

  4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

  5. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

  6. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

  1. V případě, že kupující nevyzvedne zásilku s dobírkou, je prodávající poškozen újmou na zaplaceném poštovném. Z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo nadále mu odepřít nákup na dobírku. Kupující je o tomto informován emailem.

  2. Kupujícímu, který opakovaně neplní podmínky kupní smlouvy a poškozuje tím prodávajícího, může být nákup v e-shopu zcela odepřen.

  3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

datum poslední aktualizace 16.10.2015