AMYGDALA SOCIAL, s.r.o.

Sociální podnik AMYGDALA SOCIAl, s.r.o.

Amygdala social, s.r.o. byla založena v červnu 2013 jako sociální podnik.
Na základě zakladatelské smlouvy byla založena s principy sociálního podniku, které podporují tyto tři rysy :

- ekonomický
- sociální
- enviromentální

Ekonomický prospěch:

Základním pilířem ekonomiky firmy je výroba a prodej pomůcek z netkané textílie určených do provozu péče o tělo a oblastí zdravotnictví a sociálních služeb. Obchodní činnost se zaměřuje do oblastí, kde výrobek zapadá do koncepce:

- podpora a prevence zdraví
- společensky odpovědná firma
- podpora českého výrobku
- ekonomický přínos společnosti – nízká cena

Naši odběratelé jsou státní i nestátní zdravotnická zařízení, sociální poskytovatelé služeb a provozovny podporující prevenci zdraví. Hospodaření sociálního podniku se opírá o sepětí a vliv místního a regionálního rozvoje. Výrobní program využívá netradičních možností a kombinací vizí a nápadů, kde hraje velkou roli i inovativnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám podnikání.
Výše uvedené nastavení přináší sociální inovaci a obecně prospěšnou činnost, která slouží podnikání a podporuje obchodní cíl podniku tím, že dodává své výrobky institucím financovaným z veřejných prostředků, a tím efektivně společnosti vrací základní a průběžnou finanční podporu sociálního podniku pomoci dotací z EU fondů a dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Hospodaření firmy je podřízeno cíli, které jsou uvedeny výše a případný zisk bude použit minimálně z 51% na rozvoj sociální firmy. Tato podmínka je zakotvena již v zakladateslké smlouvě firmy. I přesto, že firma je nastavena jako sociální podnik, za odvedenou práci vyplácí mzdu a odvádí zákonné odvody, nese veškerá ekonomická rizika podnikání a není závislá na veřejných a soukromých institucích. Využívá vice možností zdrojového financování. Podporovatelé sociálního podniku jsou Podiatrická společnost, Nadace NIKÉ, JMK, ÚP Brno město a Brno venkov, Komora sociálních podniků.Sociální prospěch:

Vytváří pracovní podporu pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením ve vlastní společnosti nebo I u jiných spolupracujících sociálních podniků

Zajišťuje jim přiměřenou pracovní a psychosociální podporu:
- vzdělávání zaměřené na monitoring spokojenosti zaměstnanců, zdravotní stav, na pracovní potřeby a vzdělání zaměstnanců, náměty a připomínky změstnanců, které se postupně ukotvují v interních směrnicích podniku
- poskytuje osvětu o týmové spolupráci, důvěry a solidarity mezi zaměstnanci, poskytuje nástroje pro vyhodnocení pracovní úspěchů s ohledem na znevýhodnění
- zjišťuje oblasti zájmů zaměstnanců
- pomáhá při zpracování interních směrnic o výrobě, strategických plánů výroby a vedení podniku na základě návrhů zaměstnanců
- zavádí rovné příležitostí a flexibilní formy práce
- pomáhá vyvářet podmínky a požadavky na demokratické, kolektivní, enviromentálně a sociálně svědomité řízení podniku

Závazek zaměstnávat 40% znevýhodněných je zakotveno již v zakladatelské smlouvě sociálního podniku. Tím splňuje i označení integračního sociálního podniku.

Enviromentální a místní prospěch:

- vybavení a zařízení sociálního podniku bylo nakoupeno od dodavatelů z region JMK nebo z regionu sousedícího s JMK
- materiál pro výrobu výrobků a obalů nakupuje pouze od dodavatelů z regionu JMK nebo úzce sousedící s tímto regionem
- zaměstnává pouze zaměstnance z regionu JMK
- podporovatelé jsou převážně z regionu JMK

Výše uvedené znaky prospěchu snižují náklady na dopravu. Materiály na výrobu se snažíme postupně nahradit materiály ekologickými a jejich odpad je dále zpracován nebo je šetrně likvidován. Výrobní zařízení jsou v provozu pouze nezbytnou dobu pro výrobu a jejich vypnutí se zajišťuje během každé provozní pauzy.