Naše společnost

AMYGDALA je centrum mozku spojené s emocemi a našim záměrem je vyrábět produkty, které budou spojeny s příjemnými pocity a emocemi.
Každý z produktů, které si zakoupíte prošel rukou našich zaměstnanců, neboť se soustředíme na ruční výrobu. I z tohoto důvodu jsou nedílnou součástí úspěchu naši zaměstnanci, kterým se snažíme vytvářet přátelské prostředí s určitým cílem.

AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. na základě zakladatelské smlouvy byla založena s principy sociálního podniku, které podporují tyto tři rysy:
- ekonomický
- sociální
- environmentální

Sociální podnik AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. se v rámci své podnikatelské činnosti orientuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.
Obecně prospěšným cílem Sociálního podniku AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. je provozovat podnikatelské aktivity při, kterých bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP) a dlouhodobě nezaměstnané.
Sociální podnik AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. se zavázala zaměstnávat minimálně 40% osob zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců.
V Sociálním podniku AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením.
Všichni zaměstnanci jsou kontinuálně vzděláváni a je podporováno zvyšování jejich kvalifikace.
Minimálně 51% zisku ze svých podnikatelských aktivit AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. reinvestuje do rozvoje společnosti tak, aby byly naplněny principy sociálního podniku.

1. Ekonomický prospěch
Financování a použití zisku:
Hospodaření firmy je podřízeno cíli, který je uveden výše. Případný zisk bude použit minimálně z 51% na rozvoj sociální firmy.

Sociální firma AMYGDALA SOCIAL,s.r.o.
- Za odvedenou práci vyplácí mzdu.
- Nese veškerá ekonomická rizika podnikání.
- Využívá možností vícezdrojového financování.
- Je nezávislá na veřejných či soukromých institucích.

2. Sociální prospěch
Obecně prospěšný cíl:
- Vytvořit ekonomicky udržitelný podnik působící v oblasti poskytování služeb pro klienty široké veřejnosti.
- Zaměstnávat dospělé sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, konkrétně cílovou skupinu zdravotně postižených a osob znevýhodněných na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaných)
- Začlenit osoby se znevýhodněním do reálného pracovního procesu, kde budou moci v maximální možné míře uplatnit své schopnosti.

3. Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál
Zakladatelka Sociální firmy AMYGDALA SOCIAL,s.r.o.
- Deklaruje otevřenost k námětům a připomínkám všech svých zaměstnanců.
- Bude podporovat týmovou spolupráci, důvěru a solidaritu mezi zaměstnanci.
- Bude se znevýhodněnými pracovníky mít každý týden, později každý měsíc rozhovor, který bude monitorovat jejich spokojenost v zaměstnání, problémy v komunikaci, spolupráci s ostatními zaměstnanci a jejich zdravotní stav. To ji umožní konkrétně a přitom diskrétně reagovat na potřeby znevýhodněných zaměstnanců.
Takto chce firma vytvářet vnitřní sociální kapitál.
Firma bude svou činnost rozvíjet na základě strategického plánu, na jehož zpracování se budou podílet všichni pracovníci firmy.

4. Environmentální a místní prospěch
Místní rozměr
AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu, na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby dlouhodobě nezaměstnané.
První z aktivit společnosti splňující tyto potřeby je realizace projektu “AMYGDALA SOCIAL - podnikáme a pomáháme v Jihomoravském kraji”
Hlavním cílem projektu je založit a provozovat konkurenceschopný sociální podnik zaměřený na výrobu a prodej hygienických a kosmetických výrobků.
Sociální firma AMYGDALA SOCIAL,s.r.o. se aktivně podílí na rozvoji podnikatelských aktivit v rámci regionu Brno město a podporuje svou činností začleňování osob sociálně znevýhodněných nebo ohrožených sociálním znevýhodněním a pomáhá prosazovat jejich zájmy v místní komunitě. Úzce navazuje spolupráci s místními organizacemi prosazujícími podnikatelské prostředí sociálních podniků.
Firma se snaží kladně ovlivňovat místní rozvoj a otevřeně komunikovat. Zároveň si firma uchová maximální možnou nezávislost na vnějších institucích, které by mohly narušovat dosahování prospěšného cíle firmy.